http://portalpnk.kg/2017/06/28/postanovlenie-pravleniya-nacionalnogo-banka-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-28-ijunya-2017-goda-2017-p-14-28-3-npa/komerch-banki/