https://portalpnk.kg/2022/03/23/postanovlenie-pravleniya-nacionalnogo-banka-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-23-marta-2022-goda-2022-p-12-17-4-npa/tys/