https://portalpnk.kg/2022/06/24/postanovlenie-kabineta-ministrov-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-24-ijunya-2022-goda-336/predsedatel-1/