https://portalpnk.kg/2017/04/04/spravedlivaya-stoimost-v-sootvetstvii-s-msfo-ifrs-13/kartinka-2-20/