https://portalpnk.kg/2017/06/06/buhgalterskaya-amortizaciya-osnovnyh-sredstv/kartinka-1-1-2/