https://portalpnk.kg/2018/07/10/spornye-voprosy-nalogovogo-zakonodatelstva-4/2018-7-stoimost-ucheta-tovara-1-1/