https://portalpnk.kg/2019/02/02/po-usloviyam-kontrakta-zakljuchennogo-mezhdu-osoo-i-rabotnikom-predusmotreno-strahovanie-rabotnika/kartinka-k-voprosu-1-1/