https://portalpnk.kg/2019/09/09/postanovlenie-pravleniya-nacionalnogo-banka-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-9-sentyabrya-2019-goda-2019-p-33-47-2-nfku/prilozhenie-nbkr/