https://portalpnk.kg/2020/06/05/kommentarii-k-mezhdunarodnomu-standartu-finansovoj-otchetnosti-ias-28-investicii-v-associirovannye-i-sovmestnye-predpriyatiya/image-2-2/