https://portalpnk.kg/2020/08/12/postanovlenie-pravleniya-nacionalnogo-banka-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-12-avgusta-2020-goda-2020-p-12-45-3-npa/7271-4/