http://portalpnk.kg/2018/12/15/diskussiya-po-aktualnomu-voprosu/2338pismo-ot-minekonoma/