http://portalpnk.kg/2020/08/15/kak-uchityvat-osnovnoe-sredstvo-kotoroe-ne-bylo-vvedeno-v-ekspluataciju/8217-1/