http://portalpnk.kg/2021/01/26/k-voprosu-ob-opredelenii-vidov-deyatelnosti/attachment/8643/