http://portalpnk.kg/2021/02/01/vnesenie-prava-polzovaniya-aktivom-v-kachestve-vklada-v-ustavnyj-kapital/attachment/8760/