https://portalpnk.kg/2021/02/08/vkljuchenie-chlenov-pnk-v-sostav-arbitrov-mezhdunarodnogo-tretejskogo-suda/