https://portalpnk.kg/voprosy-i-otvety/juridicheskie-voprosy-statia-6-voprosy-i-otvety/ustupka-trebovania-statia-6-2-juridicheskie-voprosy-statia-6-voprosy-i-otvety/